Vývoj aplikácií tvorí v súčasnej dobe viac ako 70% aktivít našej spoločnosti. 

Našim klavným zámerom je vyplniť medzeru v týchto službách pre menšie firmy a živnostníkov. Pre nich je koľkokrát ťažké nájsť systém, ktorý by im plne vyhovoval a zároveň by bol za prijateľnú cenu samotného produktu a jeho podpory. Preto sa sústredíme v prvom rade na vývoj týchto aplikačných systémov na základe požiadaviek zákazníkov.

Všetky naše systémy sú realizované tak, aby mohli na ne pristupovať viacerí užívatelia a zároveň bol systém dostupný z rôznych zariadení a miest. Systémy sú centralizované a tým umožňujú užívateľský prístup prostredníctvom firemnej počítačovej siete alebo siete internet. Zároveň sú systémy chránené pred neoprávneným vstupom alebo zneužitím.

Náš vývoj môžeme rozdeliť do niekoľkých základných kategórií:

  • Male informačné systémy - ucelený súbor aplikácií, ktorý softvérovo zastrešuje väčšinu informačných tokov firmy, štatistické vyhodnocovanie, informácie o klientoch, produktové portfólio, výrobné procesy, obchodné aktivity, podpora marketingu, procesy dokumentov a pod.
  • Evidenčné systémy - tieto systémy sa sústreďujú na jednu konkrétnu oblasť, kde sa vyžaduje evidencia a následné spracovanie týchto údajov pre účely iných programov alebo štatistické vyhodnocovanie a pod.
  • Online aplikácie - sú to aplikácie umiestnené na internete, slúžiace na rôzne činnosti, napríklad pre komunikáciu s dealermi vašich produktov, zber dát, komunikácia so zákazníkmi a pod.
  • Spracovanie dát - realizujeme zber a samotné spracovanie dát
  • Internetové portály a obchody - okrem štandartných funkčností dopĺňame špeciálne funkcie napríklad na prepojenie s vaším skladom alebo iným softvérom


Malé informačné a evidenčné systémy.
Informačné systémy sú uceleným súborom programov, ktoré sú navrájom previazané a pracujú nad jednotným zdrojom dát a zároveň medzi sebou komunikujú a zdielajú potrebné údaje. Existuje viacero všeobecných informačných systémov, pozostávajúcich z jednotlivých celkov, modulov, ktoré sa sústreďujú na konkrétnu oblasť spracovania. Napríklad účtovníctvo, skladové hospodárstvo a pod. Väčšina z ponúkaných systémov sa vie len v obmedzenej forme prispôsobiť podmienkam firiem a tak núti firmy prispôsobovať sa informačnému systému. Toto je potrebné hlavne pri certifikovaných systémoch, kde sa firma zároveň pripravuje týmito zmenami na jednotlivé certifikácie. Zavedenie takýchto systémov do firemných procesov, býva zvyčajne nákladnejšie a to z dvoch dôvodov, za prvé ide o systém samotný, ktorý ma v sebe už zahrnutú cenu certifikácie a za druhé o samotné zmeny v informačných tokoch (organizačnej štruktúre) firmy.
Nie všetky firmy a podnikatelia potrebujú takto drahé informačné systémy a taktiež, ich organizačná štruktúra nemusí vyžadovať tak zásadné zmeny.
Preto ponúkame prípravu informačných systémov prispôsobených danej firme, kde môžeme zachovať ich existujúce procesy a zároveň priniesť zvýšenie efektivity práce.
Samostatnou čašťou sú evidenčné systémy. Tieto na rozdiel od informačných systémov, riešia iba jednu konkrétnu oblasť evidencie alebo iných činností. Tieto systémy sú vhodné najmä pre menšie firmy alebo živnostníkov. Zároveň bývajú základom pre ďalšie rozšírenia funkčnostií do budúcnosti. Takto si firma postupne vybuduje vlastný informačno-evidenčný systém podľa svojich potrieb. 

Internetové online aplikácie.
Sú v súčasnosti jednou z foriem softvéru zabezpečujúcu dostupnosť aplikácie nielen vo vlastnej lokálnej sieti, ale aj prostredníctvom siete internet. 
Vo svete nastupujúca vlna "Cloud" aplikácií je len vrcholom použitia internetu pre vaše potreby. Prestížne softvérové spoločnosti ponúkajú riešenia office aplikácií na úpravu a zdielanie dokumentov, prezentácií, súborov v kombinácii s emailovým klientom. 
Realita a požiadavky sú, ale diametrálne iné. Firmy skôr potrebujú "upraviť" svoje lokálne aplikácie tak, aby bolo možné vkladanie a zmena údajov aj zo siete internet. Tu vieme ponúknuť riešenia, ktoré toto umožnia. Či už realizáciou nadstavbovej aplikácie nad existujúcu, alebo vývoj kompletne novej aplikácie. Takto pripravená aplikácia je použiteľná nielen zo siete internet, ale i z lokálnej siete. Pravdaže zákazník má na výber, kde budú jeho dáta uložené. Buď na serveri v sieti internet, alebo na lokálnom serveri, ktorý bude dostupný z internetu. V oboch prípadoch je funkčnosť identická, rozdiel je len v mieste uloženia databázy s dátami.
Internetové vyhľadávanie je v súčasnosti v réžii zopár spoločností, buď so svetovým pôsobením alebo lokálnym, tzv. katalógy a podobne. Tieto spoločnosti sa sústreďujú na vyhľadávanie všeobecného zamerania, prípadne na hľadanie multimediálnych súborov.

Špecializované internetové vyhľadávanie, inzertné portály, implementácia SMS platieb.
Špecializované a cielené vyhľadávanie je v obmedzenej forme prístupné v existujúcich vyhľadávačoch, ktoré však nespĺňajú kritéria pre cielené vyhľadávanie, pretože využívajú mechanizmy a hlavne dáta, ktoré sú pripravované všeobecne.

Preto vám vieme poskytnúť zber a následné spracovanie dát z internetu na kľúč. Je na vás a vašich potrebách, či si vyberiete iba stiahnutie dát z konkrétnych stránok, alebo aj ich spracovanie, alebo v konečnom dôsledku aj vytvorenie vyhľadávacej aplikácie. Tu treba mať na zreteli, že niektoré, hlavne chránené stránky, nemôžu byť spracovávané. Je to dané technológiou, ktorú používajú na "skrytie" daných údajov.


Pokiaľ máte oblasť, ktorú by ste potrebovali spracovať, či už potrebujete vytvorenie programu alebo len samotné spracovanie dát, zavolajte nám a prekonzultujte s nami vaše požiadavky.